Huishoudelijk reglement

Artikel 1. Algemene bepalingen

Olympic Judo Kessel-Lo is een feitelijke vereniging te Leuven.

Postadres: Wilselsesteenweg 287, 3010 Kessel-Lo.

Adres Dojo: Stadionlaan 4, 3010 Kessel-Lo


Artikel 2. Afdelingen

De vereniging bestaat uit volgende afdelingen:

 • Groep 1: Kinderen van 6 tot 9 jaar
 • Groep 2: Kinderen van 10 tot 13 jaar
 • Groep 3: Jongeren vanaf 14 jaar en volwassenen

 

Artikel 3. Doel van de club

 • De club heeft tot doel het aanleren en trainen van het Judo.
 • De club zal met andere clubs samenwerken om dit doel te bereiken.
 • De club zal daar alle daden voor wenden om dit doel te realiseren.
 • Zowel commerciële als niet-commerciële activiteiten, binnen het wettelijke kader, zoals o.a. wedstrijden en demonstraties zullen georganiseerd worden om de doelstellingen te verwezenlijken en de goede werking van de club te verzekeren.


Artikel 4. Het lidmaatschap

 • Onze club is toegankelijk voor iedereen, ongeacht etnische afkomst, fysieke beperking of geslacht.
 • Het lidmaatschap gebeurt door invulling van het inschrijvingsformulier voor lidmaatschap en de betaling van het lidgeld.
 • Het lidgeld vervalt 12 maanden na de inschrijvingsdatum.
 • Men is pas volwaardig lid als men aan al deze voorwaarden heeft voldaan.


Artikel 5. Bestuur

 • Het bestuur van de club bestaat uit de Voorzitter en de Secretaris.
 • Het bestuur staat in voor het maken van afspraken die voor de club gelden.
 • Het bestuur beslist over welke regels gehanteerd worden en welke evenementen de
  club zal organiseren.

 

Artikel 6. Rechten en plichten van leden

 • Bij toetreding heeft het lid het recht een exemplaar van het huishoudelijk reglement te ontvangen.
 • Het lid heeft het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden. Dit laatste in overleg met de lesgever.
 • Het lid is verplicht om regelmatig de trainingen bij te wonen om te mogen deelnemen aan gradenexamens.
 • Het lid heeft het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 • Het lid heeft de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van zijn/haar adres.
 • Het lid heeft de plicht om tijdig het lidgeld te betalen.
 • Het lid mag niet deelnemen aan trainingen onder invloed van alcohol of drugs. Indien dit te vaak voorvalt, kan de trainer het lid voor een bepaalde tijd schorsen.
 • Leden moeten zich onderling en tegenover hun trainer hoffelijk en respectvol gedragen.
 • Leden zijn verplicht om zich ten allen tijden te houden aan de regels van de dojo en aan de instructies van de trainer(s). Het niet naleven hiervan kan leiden tot een gevolg gaande van een waarschuwing tot uitsluiting van de club.
 • Aangeleerde judotechnieken worden enkel in de club gebruikt en nooit daarbuiten.
 • Agressie wordt niet getolereerd, noch in de club noch daarbuiten.

 

Artikel 7. Regels in de dojo

 • Leden, trainers en toeschouwers respecteren de waardigheid van elke persoon, sluiten niemand uit en maken geen discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen. Ze stellen ook niet zulke gedragingen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele orientatie, culturele achtergrond, leeftijd, beperking of andere kenmerken.
 • Leden en trainers zijn verplicht om gepaste en propere judo- of sportkledij te dragen.
 • Draag geen potentieel kwetsend materiaal (horloges, juwelen, …) tijdens de trainingen.
 • Besteed aandacht aan lichamelijke hygiene (vb. nagels kortknippen).
 • Het gebruik van gsm, smartphone en tablet is niet toegestaan tijdens de trainingen, met uitzondering van situaties waarin het toestel wordt gebruikt in functie van de les en na toestemming van de trainer(s).
 • De training begint stip, kom op tijd. Kom je toch te laat? Excuseer je dan bij de trainer.
 • Heb respect voor het materiaal dat je gebruikt op de club alsook voor de infrastructuur en de accommodatie zelf (bv: de kleedkamers).
 • De mat wordt enkel betreden op blote voeten. Nooit op schoenen.
 • De mat wordt tijdens de training niet verlaten tenzij toegelaten door de aanwezige trainer(s).
 • De zaal wordt tijdens de training niet verlaten tenzij uitzonderlijk toegelaten door de aanwezige trainer(s) (bv: om te gaan drinken). Bij het verlaten van de zaal moeten schoenen worden gedragen.
 • Toeschouwers (bv: ouders) zijn niet toegelaten op de mat tenzij toegelaten door of op vraag van de aanwezige trainer(s).
 • Voor, tijdens en na de training blijft het rustig naast de mat.
 • De club is niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefstallen, etc… die plaatsvinden naast de mat of buiten de zaal (bv: in de kleedkamers).
 • Minderjarige deelnemers worden gebracht en opgehaald in de zaal door ouders of derden die de verantwoordelijkheid dragen. Indien dit niet het geval is, moet de trainer(s) hiervan op de hoogte worden gebracht.


Artikel 8. Uitsluiting

 • Het lid dat daden stelt die in strijd zijn met de wet en het clubreglement en –filosofie, kan uitgesloten worden.
 • Het lid dat het imago van de club schaadt, zal uitgesloten worden.
 • Bij uitsluiting van een lid, heeft het lid het recht om gehoord te worden. Indien het bestuur vindt dat een uitsluiting de gepaste sanctie is, verliest het desbetreffende lid alle rechten en kan het bijgevolg geen verhaal doen van terugvordering van lidgelden of dergelijke.